Algemene voorwaarden beschikbaar in desktop versie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOLKWERKZAAMHEDEN

Definities

Tolk: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de tolkopdracht uitvoert

Opdrachtgever:

  1. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de tolk heeft gesloten;
  2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de tolk te sluiten.

Overeenkomst (van opdracht): de door tolk en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot tolkwerkzaamheden;

Honorarium: de financiële vergoeding exclusief verschotten die de tolk voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende tolkwerkzaamheden geldt; en

Verschotten: de kosten die de tolk in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder die van door de tolk ingeschakelde derden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

1.3 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de tolk niet in de gelegenheid is geweest zich een duidelijk beeld van de door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden te vormen.

1.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod de tolk heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene voorwaarden.

1.5 Op alle opdrachten en eventuele vervolgopdrachten tussen de tolk en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.6 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de tolk aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

1.7 De tolk is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De aldus gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten overeenkomst.

Artikel 2 – Wijzigingen

2.1 Wijzigingen in de opdracht en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de tolk en opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.2 Indien de opdrachtgever wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de tolk gerechtigd tot aanpassing van het honorarium, de verschotten of de leveringstermijn, of is de tolk bevoegd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 3 – Opzegging van de overeenkomst

3.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

3.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt nádat de tolk zijn werkzaamheden is aangevangen, is de opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde voorbereidings- c.q. researchwerkzaamheden

3.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt vóór aanvang van de werkzaamheden door de tolk, heeft de tolk recht op schadevergoeding, bestaande uit:

  • 75% van het overeengekomen honorarium indien de opzegging meer dan twee weken voor de overeengekomen datum/periode plaatsvindt; of
  • 100% indien het overeengekomen honorarium indien de opzegging binnen twee weken voor de afgesproken datum/periode plaatsvindt.

Deze schadevergoeding is niet verschuldigd indien door de tolk een vervangende opdracht wordt verkregen en aangegaan voor dezelfde datum/periode.

3.4 Bij opzegging is de opdrachtgever in alle gevallen verschuldigd de reeds gemaakte kosten inclusief niet annuleerbare kosten van derden, zoals reis- en verblijfkosten, kosten apparatuur.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 De tolk is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met gebruikmaking van beschikbare vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever aangegeven doel.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft de tolk het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van de tolk voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever al dan niet op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten werkzaamheden en verschaft de opdrachtgever informatie over de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden verricht.

4.4 De opdrachtgever dient noodzakelijke informatie, zoals agenda, verslagen, presentaties, manuscripten en in het bijzonder teksten die worden opgelezen, ter voorbereiding op de opdracht zodra beschikbaar aan de tolk te verstrekken.

4.5 De tolk staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de tolk verstrekte gegevens en informatie en is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik daarvan.

4.6 De tolk zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

4.7 De tolk is onafhankelijk in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De opdrachtgever mag hierin geen inbreuk maken of terzake instructies geven.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom van de tolk

5.1 De tolk zal de gesproken tekst mondeling vertolken.

5.2 Er worden geen opnamen – via audio, video of andere gegevensdragers – gemaakt van de tolkwerkzaamheden, door wie dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de betrokken tolk.

5.3 Elk gebruik van het werk van de tolk voor andere doeleinden dan die welke in de overeenkomst zijn vastgelegd, is onderworpen aan Nederlands intellectueel eigendomsrecht en vereist voorafgaande toestemming van de tolk alsmede de betaling van een vooraf overeen te komen vergoeding.

5.4 De opdrachtgever vrijwaart de tolk tegen aanspraken van derden wegens gepretendeerde inbreuk op eigendom, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten, hoe ook genaamd, in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. De tolk kan vóór aanvang van en gedurende de werkzaamheden een voorschot in rekening brengen.

6.2 Werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

6.3 Voor werkzaamheden die moeten worden verricht tussen 20.00 uur ’s avonds en 07.00 uur in de ochtend, in het weekend of op officiële feestdagen wordt 50% toeslag berekend over het honorarium.

6.4 Voor spoedwerkzaamheden wordt 50% extra in rekening gebracht.

6.5 Tenzij anders is overeengekomen dienen declaraties uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Dit betreft een fatale termijn. Na verstrijken van die termijn is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd is vanaf de datum van het verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6 Indien de tolk bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het meest recente Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van de tolk op vergoeding van eventuele proceskosten en overige schade.

6.7 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de tolk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 – Ontbinding

7.1 De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de opdrachtgever, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

7.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de tolk geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de tolk geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de tolk niet in staat is zijn verplichtingen uit overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

8.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de tolk opgeschort. Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door de tolk niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.3 Indien de tolk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtgever het honorarium voor deze werkzaamheden verschuldigd, alsmede alle gemaakte verschotten. Beide partijen zijn in dat geval bevoegd de overeenkomst, voor het niet uitgevoerde deel, partieel te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4 Indien de omstandigheden genoemd in artikel 8.1 de tolk belemmeren om terug te keren naar huis aan het einde van de afgesproken datum of periode, dan is de opdrachtgever de daarmee gepaard gaande additionele verschotten, zoals reis- en verblijfkosten, aan de tolk verschuldigd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 De tolk is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de tolk toerekenbare tekortkoming. De tolk is niet-aansprakelijkheid voor gevolgschade onder welke titel dan ook, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

9.2 De tolk is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan. Opdrachtgever vrijwaart de tolk voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tolk. Deze uitsluiting en vrijwaring gelden eveneens de eventuele derden die door de tolk bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.

9.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de tolk beperkt tot het bedrag van het gedeclareerde honorarium, althans tot de maximale dekking die de verzekering aan de tolk biedt in voorkomend geval, waarbij een eventueel eigen risico buiten beschouwing blijft.

9.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens in geval van niet deugdelijk functioneren van door de tolk bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

9.5 De tolk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers, behoudens opzet of grove schuld. De tolk is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen, daarbij inbegrepen het teloorgaan van de vertrouwelijkheid als gevolg van overheidsmaatregelen op dit vlak.

Artikel 10 – Technische installaties

10.1 De technische installaties moeten in overeenstemming zijn met de ISO-Standaarden die gelden voor simultaan tolken, namelijk: 2603:2016 (permanente installaties), 4043:2016 (mobiele installaties), 20108:2017 (kwaliteit en overdracht van geluid en beeld) en 20109:2016 (technische uitrusting).

10.2 De tolk dient direct zicht te hebben op de spreker(s) en visuele hulpmiddelen, zoals een projectiescherm.

10.3 Alle audio-installaties en visuele hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij het tolken moeten binnen direct bereik van de tolk beschikbaar zijn. De tolk is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de staat, kwaliteit of de werking van technische voorzieningen.

10.4 De tolk beoordeelt ter plaatse of de technische installaties adequaat functioneren. Als dit op basis van zijn oordeel niet het geval is, is hij niet gehouden (simultaan) te tolken gedurende de gehele periode van niet adequaat functioneren.

10.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verstrekking en inname van mobiele technische apparatuur, zoals koptelefoons en microfoons. Schade aan of verlies van alle technische installaties is voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Werkomstandigheden

11.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor normale en goede omstandigheden waaronder de tolkdiensten op zijn of andere locatie dienen te worden verricht. In ieder geval dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door wetgeving in het kader van de arbeidsomstandigheden.

Artikel 12 – Geschillenregeling

12.1 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

12.2 De opdrachtgever dient klachten over de werkzaamheden van de tolk binnen bekwame tijd na de uitvoering daarvan, schriftelijk aan de tolk kenbaar te maken. Klachten van de opdrachtgever ontslaan deze niet van zijn betalingsverplichting.
12.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de tolk is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14 – Vindplaats

14.1  De tolk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen. De geldende versie is immer te vinden op www.verbumtaaldiensten.nl

14.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.